Avís legal

L'accés, navegació i utilització https://misterio.studio/ (d'ara endavant, el Lloc Web) implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d'Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol usuari que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si l'usuari no està d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu el Lloc Web.

Identificació

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari del web https://misterio.studio/, us informa del següent:

 • Denominació social: Mireia Domènech
 • NIF: 46473683K
 • Domicili: C/ Modern, 37, 08902 – Hospitalet De Llobregat (Barcelona)
  y
 • Denominació social: Silvana Solias
 • NIF: 04625569Q
 • Domicili: C/Salvadors, 2, 08902 – Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Totes dues representades amb el nom comercial Misterio Studio, d'ara endavant RESPONSABLE.

Llei dels serveis de la societat de la informació (LSSI)

El RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El RESPONSABLE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web https://misterio.studio/.

Drets de propietat intel·lectual i industrial de https://misterio.studio

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

El RESPONSABLE és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web https://misterio.studio/ i els serveis que s'hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la implementació i la informació relacionada.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal https://misterio.studio/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per accedir a alguns dels serveis que https://misterio.studio/ ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. Per a tenir més informació sobre el tractament de dades d’aquest lloc web consulti la Política de privacitat.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic [email protected].

Responsabilitats i garanties

El RESPONSABLE no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; (v) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el RESPONSABLE estableix al Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Això no obstant, el RESPONSABLE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com a legal i organitzatiu.

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Misterio Studio i, en particular:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a parer de Mireia Domènech Pallarès i Silvana Solias Huélamo, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

El RESPONSABLE no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Lloc Web i altres espais vinculats a la marca Misterio Studio provinents de fonts alienes al mateix i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les citades informacions.

L'usuari indemnitzarà Mireia Domènech Pallarès i Silvana Solias Huélamo per les despeses que generés la imputació de Misterio Studio en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Disponibilitat i Suspensió del Lloc Web

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

El RESPONSABLE es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense notificació prèvia , sense que hi hagi la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

Confidencialitat i protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament per poder utilitzar el Lloc Web.

Protecció de la informació allotjada

El RESPONSABLE realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteixen la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel RESPONSABLE, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al RESPONSABLE.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al Lloc Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari o el lloc del compliment de l’obligació.